Anasayfa / Dualar / Bereket Duası

Bereket Duası

 

Bereket Duası, halk arasında Karınca Duası olarak da bilinmektedir. Allahü Teala’dan helal bir rızık ve işlerinin bereketinin artması gayesiyle okunan bu duaları gönülden inanarak ve samimiyet içerisinde yapılması duanın tesirini yükseltecektir.
Bu duaya Karınca Duası denmesinin nedeni şu rivayete dayandırılmaktadır: Hz. Süleyman (a.s.) hayvanlarla konuşabilen bir Peygamberdir. Hz. Süleyman (a.s.)’in bir karıncanın Allahu Teala’ya dua ederek bereket istediğini işittiği ve karıncanın bu duası neticesinde bereket olacağı rivayetinden hareketle bu Karınca (Bereket) Duası yapılagelmektedir.
Lakin güvenilir kaynaklarda bu duaya rastlanılmamış, bir rivayet olarak halk arasında meşhur bir dua olarak görülmüştür. Bereket duasında Allahu Teala’nın isimleri, Peygamberlerin isimleri ve Ashab-ı Kehf’in isimlerinin geçmesi ve dua içerisinde Rab Teala’dan helal rızık ile rızıklanma isteği dolayısıyla okunmasında bir sakınca görülmemektedir.

BEREKET (KARINCA) DUASI

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

ANLAMI: Ey Cebrail’in ve Mikail’in, İsrafil’in ve Azrail’in, İbrahim’in ve İsmail’in, İshak’ın ve Yakub’un Rabbi Allahım, Ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran’ı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in isimleri)

KARINCA DUASI RİVAYETİ
Hz. Süleyman (a.s.) devridir. Kuraklık ve kıtlık her yeri kavurmaktadır. Hz. Süleyman (a.s.) mü’min bir toplulukla beraber, şehrin dışına, yağmur duasına yönelmiştir. Yolda bir karınca dikkatini çeker. Zavallı hayvan sırtüstü yatmış, ayaklarını göğe doğru uzatmış debelenip dua etmektedir. Hz. Süleyman (a.s.) karıncanın duasına kulak kabartır. Karınca; “Allah’ım bizi Sen var ettin…Ve Senin rahmetin olmadan biz yaşamayız Ya, bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir, ferman Senindir.” demektedir.
Gözleri yaşarır, Süleyman (a.s.) Peygamberin.. Ve az sonra Cebrail’in getirdiği bir haberle de coşar, taşar, ağlamaya başlar. Cebrail, o karıncanın duasının kabul edildiği haberini getirmiştir.”
Peygamber yanındaki topluluğa döner;
“Dönün” der “Siz başkasının duasıyla sulanacaksınız.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir