Anasayfa / Dualar / Yemek Duası

Yemek Duası

Yemeğe başlarken besmele çekmek yani Bismillahirrahmanirrahim demek ve sonunda Elhamdülillah demek sünnettir. Yemeğin sonunda dua etmek sünnettir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selem yemekten sonra, Allah Teâlâ’nın verdiği nimetlere bir şükür olarak, çeşitli şekilde dua etmişlerdir.
Peygamber Efendimiz (asm) yemeğe başlarken şöyle dua ederdi:
Allahumme barik lena fima razektena ve kına azabennar, bismillah
“Allah’ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle, Allah’ın ismiyle başlıyorum.” (Nevevi, Ezkar, 205; Mecmuatü’l-Ahzab)
Ebu Said Hudri radıyallahu anhden şöyle bir rivayet vardır: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yemek yediği zaman: “Elhamdülillahillezi et amenâ ve segânâ ve cealenâ min’el müslimin = Hamd bizi yediren, içiren ve Müslüman kılan Allah’a mahsustur.” derdi. (İbn-i Mace)

YEMEK DUÂSI

Elhamdülillâhillezi et’amenâ ve segânâ ve cealenâ min’el müslimîn

Bize yediren, içeren, Müslüman olmayı nasib eden Allah’a hamdolsun.

YEMEK DUÂSI DİNLE


Hz. Peygamber (a.s.v), yemeklerden sonra pek çok dua yapmıştır. Bu sebeple yemek duası ile ilgili oldukça çok hadis-i şerifler mevcuttur. Bu duaların bir kısmını birleştirerek okumakta fayda vardır şöyle ki:

“Bize yediren, içeren, Müslüman olmayı nasib eden Allah’a hamdolsun.” (Ebû Dâvud III, 475).
“Âllah’ım! Bize bu yediğimiz yemek sebebiyle bereket ver, hakkımızda bu yemeği mübarek kıl. Bize bu yemekten daha hayırlı olanını yedir.” (Tirmizî, Daavat, 55)
“Bize rızık ver, sen rızık verenlerin en hayırlısısın.” (Maide, 5/114).
“Allah’ım! Biz senden nimetin tamamını, kusursuz ümmeti ve ayetin devamını istiyoruz.” (Ebu Davud III, 501).
Enes b. Mâlik (r.a) anlatıyor: Rasûlüllah (a.s.v) şöyle buyurdu: “Yemeğini yedikten sonra şu şekilde duâ eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır: Sarfedilen güç ve kuvvet bana ait olmadığı halde bu nimeti bana yediren, bana rızık olarak takdir buyuran Allah’â hamd olsun.”(Tirmizî, Daavât, 56).

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) şu dua da yemekten sonra yapılan me’sur dualardandır demektedir.
(M.Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler)

Elhamdülillahillezi et amena ve sekana ve cealena minel müslimin. Allahümmagfir verham vehfaz sahibet taami vel akiline ve limen sea fihi velicemiıl mü’minine vel mü’minat. Allahümme nevvir kulubena bi envari mehabbetike ve zikrike ya zel celali vel ikram. Allahümme ahyine hayaten tayyibeten bis-sıhhati ves-selameti vel-afiyeh. fiddini veddünya vel ahirah. İnneke ala külli şeyin Kadir. Allahümme inna nes’elüke temamen nığmeti ve devamel afiyeh ve husnel hatimeh. Allahümme zid ve la tenkus bi hurmetin nebiyyi sallallahü aleyhi vesellem. Ve bi hurmetil fatiha.

ANLAMI: “Bizi yediren, içiren ve müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun.
Allah’ım! Yemek sâhibini, yiyenleri, sofrraya emeği geçenleri, bütün mü’min erkek ve kadınları mağfiret et ve onlara rahmet eyle!
Allah’ım! Kalblerimizi muhabbetinin ve zikrinin nurlârıyla nurlandır, ey celâl ve ikrâm sâhibi Allah’ım!
Allah’ım! Din husûsunda, dünyada ve âhirrette sıhhat, selâmet ve âfiyet üzere güzel bir hayât yaşamayı lutfeyle! Şüphesiz Sen her şeye kâdirsin.
Allah’ım! Sen’den nîmetin tamâmını (İslâm üzere ölüp cennete girmeyi), âfiyetin devâmını ve hüsn-i hâtime ile (güzel bir hâl üzerre) vefât etmeyi isteriz.
Allah’ım! Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhhi ve sellem- ve Fâtiha-i Şerîfe hürmetine nîmmetlerini artır, noksanlaştırma!”

Risale-i Nur’dan topluluklarda okunabilecek yemek duası ile devam edelim:

”Bismillâhirrahmânirrahîm” ”Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn. Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn”

“Ey bizi nimetleriyle perverde eden Sultanımız! Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahfettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb’id ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyyetini başıboş bırakıp idam etme. Ya Rab! kusurumuzu affet bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hakim eyle. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle.”
“YA RAB! Resûl-u Ekrem Aleyhissalatü Vesselamın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et!.. Amin!…”
” Allahümme zid vela tenkus bi hürmetilfatiha” (Bedîüzzaman Said Nursî, Risâle-i Nûr Külliyâtı)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir