Son Yazılar

Hac Nedir?

Hac, Arafat’ta belirlenen özel vaktinde vakfe yapmaktan (bir miktar durmaktan) ve Kâbe-i Muazzama’yı usulü üzere tavaf ederek ziyaret etmekten ibaret olan bir ibadettir. İslâm’ın şartlarından beşincisidir. Mal ve bedenle yapılan bir ibadettir. Hac yapan kimseye “hacı” denir. Çoğulu “hüccac”dır. Hac ibadeti hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Belirli şartları taşıyan müslümanların …

Devamını oku »

Haccın Farzları

Haccın farzları ihram, Arafat vakfesi ve ziyaret tavafı olmak üzere üçtür. Bu farzlardan ihram şart, Arafat vakfesi ile ziyaret tavafı ise rükündür. Haccın farzları ayrı ayrı konu olarak işlendiğinden dolayı aşağıdaki sayfalarımıza göz atmanızı öneririz.

Devamını oku »

Haccın Vacipleri

Haccın vâcipleri iki kısma ayrılır. Kendi başlarına müstakil olanlara “aslî vacipler”, diğer menâsike bağlı olanlara da “fer’î vâcipler” denir. Aslî vâcipler şunlardır: 1. MÜZDELİFE VAKFESİ Müzdelife Arafat ile Mina arasında bir bölgedir. Harem sınırları içerisindedir. Hacda arefe gününü bayramın birinci gününe bağlayan geceyi burada geçirmek sünnet, vakfe yapmak ise vâciptir. …

Devamını oku »

Peygamber Efendimizi Ziyaret

Resûl-i Ekrem Efendimiz’i (s.a.v) ziyaret vâcibe yakın bir sünnet-i müekkededir. Peygamber Efendimiz’in Medine-i Münevvere’de bulunan kabr-i şerifini ziyaret etmek ve mescidinde namaz kılmak büyük bir mükâfata vesile olduğu gibi, onun sevgisini yenilemenin ve onun sünnetine bağlılığın da önemli bir yoludur. Hz. Peygamberi (s.a.v.) ve Peygamber Mescidini ziyaret, sıradan bir ziyaret …

Devamını oku »

Umre Nasıl Yapılır

Umre yapmak isteyen kimse belirtilen yerlerde (mîkatlarda) ihrama girmek için gerekli hazırlığını yapar. İhrama girmeden önce genel bir vücut temizliği yapılır. Mümkünse gusledilir, değilse abdest alınır. Varsa güzel koku sürülür. Üstündeki elbisesini çıkarır ve (izar ve rida) iki parçadan ibaret dikişsiz ve beyaz örtüleri takınır. Mekruh bir vakit değilse , iki …

Devamını oku »

Umre

Umre, belirli bir vakte bağlı olmaksızın ihrama girerek tavaf ve sa‘y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibaret olan bir ibadettir. Ömürde bir defa umre yapmak müekked bir sünnettir. Umre, Hanefî ve Malikî mezheplerine göre sünnet-i müekkede, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre farzdır. Umrenin iki farzı vardır, ihram ve tavaf. Bunlardan …

Devamını oku »

Şafiilere Göre Hac

Her gücü yetene, hayatında bir defaya mahsus olarak, hac ibadetini yerine getirmesi farz-ı ayındır. İmam Şâfiî’ye göre hac fevrî olmayıp (haccın farz olduğu ilk yılda yapılması gerekmeyen) tehir edilmesinde bir beis yoktur. Fakat farz olduğu yılda edası daha evlâdır. HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI Bunlar beş tanedir: 1. Müslüman olmak. 2. …

Devamını oku »

Hacda Vekalet

Hac ibadetiyle mükellef olan bir kimse farz olan haccını bizzat yerine getirmekten âciz olması halinde vekil tayin ederek yaptırması câizdir. Farz olan haccın bedel tarafından yapılan hacla, yerine getirilmiş sayılabilmesinin şartları şunlardır: 1. Adına haccedilecek kişi vefat etmiş veya yaşlılık, iyileşme ümidi olmayan hastalık, kadının birlikte yolculuk yapacağı mahreminin bulunmaması …

Devamını oku »

Hac-Umre Yasakları ve Cezaları

Hac veya umre için ihrama girmiş olanların din yönünden yapmaları yasak olan şeylere “cinayetü’l-hac” (hac yasakları) denir. Bu işlerde kasıt, yanılma, hataya düşme ve unutma birdir. Ancak kasten yapılması günahtır. Cezadan başka tövbe ve istiğfar etmek icap eder. Kırân haccına niyet eden kimse ihram yasaklarından birini işlemesi halinde, biri umrenin …

Devamını oku »

Hacda Kadınların Bazı Durumları

Hac ve umrede kadınların erkeklerden ayrıldığı hususlar şunlardır: 1. Kadınlar ihramlı iken, yalnızca yüzlerini örtmezler. Elbise, çorap, eldiven ve kapalı ayakkabı giyebilirler, başlarını örterler. 2. Telbiye, tekbir, tehlil ve dua yaparken seslerini yükseltmezler. 3. Tavafta ıztıbâ’ ve remel, sa’yde hervele yapmazlar. 4. İhramdan çıkmak için saçlarını tıraş etmezler. Uçlarından bir …

Devamını oku »

Kıran Haccı

Kırân haccı, aynı yılın hac aylarında umre ve haccı bir ihramda birleştirmek suretiyle yapılan hacca denir. Bunun için hacceden kişi Mekke dışından gelen biri olmalıdır. Bu haccı yapana şükür kurbanı kesmek vâciptir. Kırân haccı yapmaya niyet edenler mîkat sınırında ihrama girerken hem hacca hem de umreye birlikte niyet ederler. Mekke’ye …

Devamını oku »

Temettü Haccı

Temettu’ haccı, aynı yılın hac aylarında umre ve hac ibadetlerini ayrı ayrı ihramla yapmaktır. Bunun için hacceden kişi Mekke dışından olmalıdır. Harem ve mîkat sınırları içinde ikamet edenlerin temettü’ haccı yapması câiz değildir. Temettü’ haccı yapmak isteyen bir kimse, mîkatta yalnız umre niyetiyle ihrama girer. Umresini eda ettikten sonra tıraş …

Devamını oku »

İfrad Haccı

İfrad haccı, ayrıca bir umre yapmadan sadece hac yapmaktır. Bunda şükür kurbanı kesmek vâcip değildir. İster mîkat sınırı dışında, ister içinde ikamet etsin, herkes ifrad haccı yapabilir. Uygulaması şöyledir: 1. Helâl ve temiz bir mal elde eder, ödenmesi gerekli borçları varsa onları öder, kazâya kalmış ibadetleri varsa mümkün olduğu kadar …

Devamını oku »

Haccın Sünnetleri

Sünnetlerin yerine getirilmesi haccın sevap ve faziletini artırır. Mazeretsiz terki mekruhtur. Ancak bu terkten dolayı herhangi bir ceza gerekmez. Peygamber Efendimiz (s.a.v), “Hac vazifelerini benden öğreniniz, benim yaptığım gibi yapınız” (Nesai, Menasik, 220) buyurmuştur. Haccın sünnetleri iki çeşittir. Müstakil olan aslî sünnetler ve diğer menasike bağlı olan fer‘î sünnetlerdir. Fer‘î …

Devamını oku »

Şeytan Taşlama

Bayram günlerinde Mina’da bulunan cemrelere (taş atma yerlerine) taş atmak vâciptir. Buna dilimizde “şeytan taşlama” denir. Mina’da küçük cemre, orta cemre ve Akabe cemresi adı verilen taş kümeleri vardır. Bunlara küçük taşlar usulüne göre atılır. Mina bölgesi de Harem sınırları içindedir. Mekke tarafında sınırı Akabe cemresidir. Şeytan taşlama günlerinde Mina’da …

Devamını oku »

Tavaf Nasıl Yapılır

Tavafın yapılışını bu bölümümüzde öğreneceksiniz. Mescid-i Harâm’a abdestli olarak girilir. İçeri girerken ayakkabılar çıkarılır. Vücutta veya elbisede namaza mani pislik varsa temizlenir. Telbiye getirerek yavaş yavaş yürünür. Sonra şu şekilde niyet edilir: (Ziyaret Tavafı için) “Allahümme innî ürîdü tavafe beytike’l-haram feyessirhü lî ve tekabbelhü minnî seb’ate eşvâtın tavafe’l-hacci lillâhi teâlâ …

Devamını oku »

Ziyaret Tavafı

Tavaf, Hacerülesved’in bulunduğu köşeden veya hizasından başlayıp Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Her bir dönüşe “şavt” denir. Yedi şavt bir tavaftır. Ziyaret tavafı farzdır. Haccın ikinci rüknüdür. Ziyaret tavafı Arafat’tan döndükten sonra yapılır. Arafat vakfesi yapılmamışsa ziyaret tavafı sahih olmaz. Yedi şavtın (tavafın) dördü farz, üçü vâciptir. TAVAFIN GEÇERLİ OLMASININ …

Devamını oku »

Arafat Vakfesi

Arafat vakfesi farzdır. Vakfe, bir yerde bir süre durmak demektir. Arafat, Mekke’nin yaklaşık 25 km. güneydoğusunda Harem sınırları dışında bir bölgenin adıdır. Arafat vakfesi, haccın en önemli rüknüdür. Süresi içinde Arafat’ta bulunmayanlar o sene haccına yetişmiş olmazlar. Arafat Vakfesinin Geçerli Olmasının Şartları 1. Hac için ihramlı olmak. 2. Vakfeyi belirli …

Devamını oku »

Haccın Fazilet ve Faydaları

Hac hem bedende olan sıhhat ve selâmetin hem de mal varlığının bir şükür görevi olup bunun farz kılınmasında birçok hikmet ve fayda vardır. 1. Gerçek bir hac, müslümanı günahlardan tertemiz eder, ona güzel bir terbiye sebebi olur, nurlu ve edepli bir hayat kazandırır, ayrıca ebedî saadet yurdunda cennet bileti olur. …

Devamını oku »

İhram

İhram, hac veya umre yapacak olan kimsenin diğer zamanlarda helâl olan bazı fiil ve davranışları belirli bir süre kendisine haram kılmasıdır. Bu da niyet ve telbiye ile gerçekleşir. Hac veya umreye veyahut her ikisine niyet etmek ve Allah için telbiye getirerek ihrama girmekle hac ibadeti başlamış olur. Halk arasında ihramlı …

Devamını oku »