Anasayfa / Namaz Sureleri

Namaz Sureleri

Namazda okunan surelerin tamamını burada bulabilirsiniz. Namaz surelerinin Arapça, Okunuşu, Anlamı ve izleyip dinleyebileceğiniz videoları burada.

Elif Lam Mim

Kuran-ı Kerim’in en uzun suresi Bakara Suresidir. Bakara Suresi, Kuran-ı Kerim’in 2. suresi olup Medine’de inmiştir. İslam hukukunun ana konularıyla ilgiyi pek çok hüküm ihtiva etmektedir. Fatiha Suresi, Kuran’ın bir özeti kabul edilirse, Bakara Suresi de Kuran’ın bir tafsilidir. Bakara Suresi’nin ilk ayetini teşkil eden “elif-lâm-mîm” Hurûf-i mukattaa harflerindendir. Anlamlarını kesin olarak bilmediğimiz …

Devamını oku »

İnşirah Suresi

İnşirah Suresi, Mekke döneminde inmiş olup, 8 ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in doksan dördüncü suresi olup, Duha suresinden sonra Mekke’de inmiştir. Sureye ismini veren inşirah, açılmak, genişlemek manalarına gelmektedir. Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) gönül ferahlığına kavuşturulduğu için bu isim verilmiştir. İnşirah Suresinin Konusu Surede Yüce Allah’ın Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e manevi lütufları özetlenmekte, her güçlükle …

Devamını oku »

Hüvallahüllezi

Hüvallahüllezi, Haşr Suresinin son 3 ayeti için kullanılır. Sabah ve akşam namazlarını müteakip faziletine binaen düzenli olarak okunması tavsiye edilmiştir. Hüvallahüllezi fazileti, (Haşr Suresinin son 3 ayeti) ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şu hadisi çok dikkat çekicidir. Malik b. Yesâr`dan rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim sabahleyin …

Devamını oku »

Amenerrasulü

Amenerrasulü, Bakara Suresinin son iki ayeti olan 285-286. ayetleridir. Amenerrasulü (Bakara Suresinin son iki ayeti) pek faziletlidir. Bu iki ayet hem bir salat (namazda okunan Kuran) , hem bir Kuran (ayetleri), hem de bir duadırlar. Ebû Mes’ûd el-Bedrî (r.a.)’den rivayet edildiğine göre, Nebî (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bakara sûresinin sonundan iki âyeti geceleyin …

Devamını oku »

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi; Bakara Suresinin 255. ayeti olup, adını ayette geçen ve “taht, hükümranlık, ilim, kudret” gibi anlamlara gelen “kürsî” kelimesinden almıştır. Âyetü’l-kürsî’nin fazileti hakkındaki bazı hadislerde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kur’an’da en büyük âyetin Âyetü’l-kürsî olduğunu (Müslim, Müsâfirîn, 258), yatağına girerken onu okuyan kimseyi Allah’ın koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını (Buhârî, …

Devamını oku »

Fatiha Suresi

OKUNUŞU Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. MEÂLİ (ANLAMI) 1.Bismillahirrahmânirrahîm 2,3,4. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. 5. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. …

Devamını oku »

Nas Suresi

OKUNUŞU Kul e’ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Mir şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs. MEÂLİ (ANLAMI) Bismillahirrahmânirrahîm 1,2,3,4,5,6. De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.” NÂS SÛRESİ EZBERLE NAS SÛRESİ NÜZUL SEBEBİ Kur’an-ı Kerim’in yüz on dördüncü sûresi. …

Devamını oku »

Felak Suresi

OKUNUŞU Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. MEÂLİ (ANLAMI) Bismillahirrahmânirrahîm 1,2,3,4,5. De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” …

Devamını oku »

İhlas Suresi

OKUNUŞU Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. MEÂLİ (ANLAMI) Bismillahirrahmânirrahîm 1. De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.” 2. “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)” 3. Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu …

Devamını oku »

Tebbet Suresi

OKUNUŞU Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed. MEÂLİ (ANLAMI) Bismillahirrahmânirrahîm 1. Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu. 2. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. 3. O, bir alevli ateşe …

Devamını oku »