Namaz Sureleri

Namazda okunan surelerin tamamını burada bulabilirsiniz. Namaz surelerinin Arapça, Okunuşu, Anlamı ve izleyip dinleyebileceğiniz videoları burada.

Kuran-ı Kerim’in en uzun suresi Bakara Suresidir. Bakara Suresi, Kuran-ı Kerim’in 2. suresi olup Medine’de inmiştir. İslam hukukunun ana konularıyla...
İnşirah Suresi, Mekke döneminde inmiş olup, 8 ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in doksan dördüncü suresi olup, Duha suresinden sonra Mekke’de inmiştir. Sureye...
Hüvallahüllezi, Haşr Suresinin son 3 ayeti için kullanılır. Sabah ve akşam namazlarını müteakip faziletine binaen düzenli olarak okunması tavsiye edilmiştir....
OKUNUŞU Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve...
OKUNUŞU Kul e’ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs. MEÂLİ (ANLAMI) Bismillahirrahmânirrahîm1,2,3,4,5,6. De ki: “Cinlerden...
OKUNUŞU Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min...
OKUNUŞU Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. MEÂLİ (ANLAMI) Bismillahirrahmânirrahîm1. De...
OKUNUŞU Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab....
OKUNUŞU İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ. MEÂLİ (ANLAMI)...
OKUNUŞU Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ...
OKUNUŞU İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter. MEÂLİ (ANLAMI) Bismillahirrahmânirrahîm1. Şüphesiz biz sana Kevseri verdik.2. O Halde, Rabbin...
OKUNUŞU Era’eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm...
OKUNUŞU Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf. MEÂLİ (ANLAMI)...
OKUNUŞU Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min...
12