Amenerrasulü

Amenerrasulü

Amenerrasulü, Bakara Suresinin son iki ayeti olan 285-286. ayetleridir. Amenerrasulü okunuşu pek faziletlidir. Bu iki ayet hem bir salat (namazda okunan Kuran) , hem bir Kuran (ayetleri), hem de bir duadırlar.

Ebû Mes’ûd el-Bedrî (r.a.)’den rivayet edildiğine göre, Nebî (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bakara sûresinin sonundan iki âyeti geceleyin okuyan kimseye bunlar yeter. ” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 10; Müslim, Müsâfirîn 255) Yine benzer bir başka Hadis-i Şerif şu şekildedir: “Kim Bakara Sûresi’nin son iki ayetini okursa o iki ayet ona yeterlidir.”(Buhârî, Meğazi: 27; Müslim, Salat-ül Müsafirin: 17)

İbn Abbas’ın rivayetine göre, bir gün Cebrail (a.s.) Peygamber (s.a.s.)’in yanında otururken yukarıdan kapı sesi gibi bir ses duydu. Başını kaldırdı: “İşte bugün gökten bir kapı açıldı. şimdiye kadar bu kapı açılmamıştı. Gökten bir melek indi. O da bugüne kadar inmemişti. Melek selâm verdi ve: “Müjde, sana iki nur verildi ki senden önce hiçbir peygambere verilmemiştir. Bunlar: Fatiha suresi ile Bakara suresinin son ayetleridir. Kim bunlardan bir harf okursa muhakkak sevabını görür.” (Müslim, I, 554, hadis no: 806) buyurdu.

Ebu Mes’ud’un rivayet ettiği hadîs ise şöyledir: “Her kim Bakara suresinin son iki ayetini okursa onu her türlü kötülükten korurlar.” (Müslim, I, 555, hadis no: 807).

Numan b. Beşir’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte de şöyle buyrulmaktadır: “Cenâb-ı Allah gökleri ve yeri yaratmadan iki bin sene evvel bir kitap yazdı. Ondan iki ayet indirerek Bakara suresini tamamladı. Bunlar bir evde üç gece okunursa o eve ,şeytan yaklaşmaz. ” (Tirmizî, V, 160, hadis no: 2882)

Bakara Suresinin son iki ayetinin (Amenerrasulü) fazileti ile ilgili olarak İslam Büyükleri şunları söylemişlerdir:
* “Akıllı insan, Âmenerresülüyü okumadan yatmaz.” – Ömer bin Hattab (r.a.)
* “Bakara sûresinin sonundan üç âyeti okumadan yatana akıllı denmez.” – Ali bin Ebu Talib (r.a.)
* Resulullah efendimize Mi’racda verilen üç özel şey:
1- Beş vakit namaz,
2- Âmenerresülü,
3- Şirk üzere ölmeyenlerin günahlarına şefaat etme yetkisi. (Abdullah ibni Mes’ûd)
Âmenerresülüyü okumak, geceyi ihyâ etmeye ve kötülüklerden korunmaya kâfidir. (İmâm-ı Nevevi)
Cenazeyi defnettikten sonra, etrafında oturup veya çömelip, sessizce Bekara sûresinin başını ve sonunu okumak, ölü için dua ve istiğfâr etmek müstehaptır. (İbni Âbidîn)
Âmenerresülüyü okumak, gece ibadet, vird ve zikir yerine geçer. Sevap ve fazilet olarak yeter. O gece, gelebilecek âfetlerden, şeytanın, insanların ve cinlerin şerrinden korur. (Bedreddin Aynî)

Amenerrasulü Arapça Okunuş

Amenerrasulü Türkçe Okunuş

285. Âmener resûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn, kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nüferrigu beyne ehadin min rusulih, ve gâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.

286. Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vüs’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min gablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vağfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel gavmil kâfirîn.

AMENERRASULÜ ANLAMI (MEÂLİ)

285. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”

286. Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

 

 YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.