Hüvallahüllezi

Hüvallahüllezi

Hüvallahüllezi, Haşr Suresinin son 3 ayeti için kullanılır. Sabah ve akşam namazlarını müteakip faziletine binaen düzenli olarak okunması tavsiye edilmiştir.
Hüvallahüllezi fazileti, (Haşr Suresinin son 3 ayeti) ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şu hadisi çok dikkat çekicidir.
Malik b. Yesâr`dan rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim sabahleyin üç defa “euzubillahis-Semî`il-Alîmi mines-şeytanirracim” der, sonra Haşr suresi’nin sonundaki üç ayeti okursa Allah kendisine yetmiş bin melek vekil kılar, bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istigfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür. Bunu akşamleyin okuyan da aynı derecededir” (Tirmizî, Fedâilü`l-Kur`ân, 22; Müsned, V/26; Ayrıca Darimî, Beyhakî ve Taberani`de rivayet etmişlerdir.)

Hüvallahüllezi Arapça

Hüvallahüllezi Okunuşu

22. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm.
23. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir, subhânallâhi ammâ yuşrikûn.
24. Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard ve huvel azîzul hakîm.

Hüvallahüllezi Anlamı
(Haşr Suresi Son 3 Ayetin Meâli)

22. O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.
23. O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.
24. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Hüvallahüllezi DinleYORUMLAR

  1. Sano Manjiro dedi ki:

    Çok Güzel Site Tavsiye Ederim